Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden Duretec bv :


1.Onze voorwaarden hebben voorrang op iedere andere algemene voorwaarden.
Door feit van de bestelling aanvaardt de klant onze algemene voorwaarden.


2.Duretec bv voorziet zich het recht om de verkoopsvoorwaarden ten alle tijden eenzijdig te wijzigen .


3. Alle door Duretec bv gemaakte prijzen en offertes zijn slechts 2 weken geldig te rekenen vanaf de datum van de
offerte, van enig akkoord tussen partijen is slechts sprake na ontvangst door Duretec bv van de ondubbelzinnige
“voor akkoord”ondertekende offerte door de klant. De prijzen en prijsoffertes zijn gebaseerd op de thans geldende
waarden van lonen en materialen, met dien verstande dat Duretec bv zich het recht voorbehoud om de door haar
gehanteerde prijzen aan te passen aan prijsfluctuaties.


4. In geval van annulatie van de bestelling is de koper een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten bedrage van
40% van de waarde van de bestelling.


5. De leveringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en verbinden de verkoper niet. Vertraging in
levering geeft geen enkel recht op schadevergoeding nog ontbinding van de overeenkomst.Bij levering op bouwwerf
of de magazijnen van de klant, is de klant gehouden onmiddellijk na aankomst der goederen het nodige personeel en
materiaal ter beschikking te stellen voor een spoedige lossing der goederen. Zo de klant niet in staat is dit te doen, zal
de verkoper de eruit voortvloeiende bijkomende kosten in rekening brengen. De leveringen kunnen enkel geschieden
wanneer de toegangswegen naar het werk berijdbaar zijn.


6. Onze vrijwaringplicht m.b.t. gebreken in de geleverde goederen strekt zich niet verder uit dan deze van onze
leveranciers.


7. De goederen worden verzonden op risico van de koper. De vervoerskosten komen, tenzij anders is bepaald voor
rekening van de koper.


8. Indien de koper de goederen niet afhaalt voor eigen rekening of weigert deze in ontvangst te nemen, behouden wij
ons het recht voor om na het verstrijken van een termijn van 15 dagen, de overeenkomst als ontbonden te
beschouwen, en dit zonder voorafgaande schriftelijke ingebrekestelling. Bovendien is er van rechtswege en zonder
voorafgaande schriftelijke ingebrekestelling een schadevergoeding wegens contractbreuk verschuldigd a rato 80% van
de waarde van de bestelling.


9. De bewaring van de goederen in afwachting van de levering of de afhaling, geschiedt op risico van de koper.


10. Het protest tegen de factuur dient schriftelijk te gebeuren binnen de 5 dagen na de factuurdatum. Men wordt
verzocht steeds de datum en het nummer van de factuur te vermelden.


11. Klachten aangaande levering moeten schriftelijk en aangetekend gebeuren binnen het 48 uur na levering en in elk
geval voor voortverkoop of ingebruikname.


12. Aan goederen / machines van Duretec bv , mag enkel en alleen gewerkt / aanpassingen gedaan worden door
personeel van Duretec bv , anders vervallen de eventuele garanties en aansprakelijkheden .
Werken toch uitgevoerd door klant , haar personeel en of andere firma’s dienen schriftelijk aangevraagd te worden
aan en schriftelijk goedgekeurd te worden door Duretec bv. Duretec bv kan niet verantwoordelijk zijn voor
veranderingen en /of interventies uitgevoerd door derden zonder schriftelijke goedkeuring .


13. Bij engineeringsopdrachten in samenspraak en / of gestuurd door de klant is Duretec bv niet verantwoordelijk
voor de concepten en ontwerpen en eventueel daaruit vloeiende gevolgen en gebreken .


14. Alle facturen zijn betaalbaar contant tenzij anders werd bedongen.


15. Bij niet-betaling van de factuur binnen de gestelde termijn is vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder
voorafgaande ingebrekestelling verwijlrente ten belope van 1.5% per maand van het factuurbedrag. Eveneens is van
rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd ten belope van 10% van
het factuurbedrag (met minimum van 25€) als schadebeding.


16. Bij niet betaling behouden wij ons het recht voor om verdere leveringen en diensten stop te zetten. Tevens
behouden wij ons het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als
ontbonden te beschouwen voor het geheel of het nog niet uitgevoerde gedeelte.


17. Zolang de geleverde goederen niet werden betaald, blijven zij eigendom van de verkoper, maar het risico gaat
over op de koper.


18.De klant zorgt voor eigen rekening en risico dat Duretec bv haar werkzaamheden kan verrichten onder normale
omstandigheden. Alle gevolgen van het onvolledig of niet tijdig of niet voldoen aan deze verplichting zijn voor
rekening en risico van de klant. Tevens staat de klant in voor alle gevolgen van wijziging in de werkomstandigheden,
dan wel in de hoedanigheid van de plaats waar de werkzaamheden worden uitgevoerd.


19. Door de klant betaalde voorschotten worden niet terugbetaald bij annulatie opdracht of enig andere reden .


20. Ingeval van betwisting zijn uitsluitend de rechtbanken van het arrondissement Turnhout bevoegd.