Privacy- en Cookie policy

Privacy- en Cookie Policy
Voorwerp
Voorliggend Handvest is opgesteld door Duretec bv. , met maatschappelijke zetel te

Duretec bv

Diamantstraat 8 / 293

2200 Herentals

( Industriezone klein Gent )

ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer BE0564.957.791. (hierna de “Verwerkingsverantwoordelijke”
genoemd).
Het voorwerp van huidig Handvest is het informeren van bezoekers van de website op het adres https://www.duretec.org/(hierna de
“Website” genoemd) met betrekking tot de wijze waarop de gegevens worden verzameld en verwerkt door de
Verwerkingsverantwoordelijke.
Voorliggend Handvest is gebaseerd op de wens van de Verwerkingsverantwoordelijke om in alle transparantie op te treden, dit in
overeenstemming met de Wet van 8 December 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking
van persoonsgegevens en in overeenstemming met de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27
april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende
het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (hierna de “Algemene Verordening Gegevensbescherming”
genoemd).
De Verwerkingsverantwoordelijke heeft in het bijzonder aandacht voor de bescherming van het privéleven van zijn gebruikers en
verbindt zich er bijgevolg toe om alle noodzakelijke en redelijke maatregelen te nemen teneinde de persoonsgegevens van deze
personen te beschermen tegen verlies, diefstal, verspreiding of niet-toegelaten gebruik ervan.
Indien de gebruiker wenst te reageren op één van de hieronder vermelde bepalingen, kan deze contact opnemen met de
Verwerkingsverantwoordelijke op het postadres of e-mailadres weergegeven in het punt “contactgegevens” van voorliggend Handvest.
Toestemming
Door toegang te verkrijgen tot de Website en door deze te gebruiken, verklaart de gebruiker kennis te hebben genomen van de
hieronder vermelde informatie en aanvaardt hij voorliggend Handvest. Dit heeft tevens tot gevolg dat de gebruiker er uitdrukkelijk mee
instemt dat de Verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van gegevens de persoonsgegevens, die door de gebruiker werden
gecommuniceerd via de Website en/of ter gelegenheid van de diensten die door de Website worden aangeboden, verzamelt en verwerkt
met het oog op de hierna vermelde doelstellingen, dit in overeenstemming met de modaliteiten en principes weergegeven in huidig
Handvest.
De gebruiker heeft het recht om zijn toestemming op ieder ogenblik in te trekken. De intrekking van deze toestemming heeft geen
invloed op de rechtmatigheid van de verwerking die reeds heeft plaatsgevonden op basis van de voorafgaandelijk gegeven
toestemming.
Welke gegevens verzamelen wij?
Door de Website te bezoeken en te gebruiken stemt de gebruiker er uitdrukkelijk mee in dat de Verwerkingsverantwoordelijke , volgens
de modaliteiten en principes hierna beschreven, de volgende persoonlijkheidsgegevens verzamelt en verwerkt:
 het domein van de gebruiker (automatisch opgepikt door de server van de verantwoordelijke voor de verwerking), hierin
begrepen het dynamische IP-adres;
 het e-mailadres van de gebruiker indien de gebruiker deze voorafgaandelijk heeft ingegeven, bijvoorbeeld door berichten te
posten of vragen te stellen op de website, door via e-mail te communiceren met de verantwoordelijke voor de verwerking,
door deel te nemen aan discussiefora, door identificatie toegang te verkrijgen tot een beperkt deel van de website, enz.;
 het geheel van informatie met betrekking tot de pagina’s die door de gebruiker op de website werden bezocht;
 alle informatie die de gebruiker vrijwillig heeft meegedeeld, bijvoorbeeld in het kader van enquêtes en/of inschrijvingen op de
website, of door identificatie toegang te verkrijgen tot een beperkt deel van de website
Het is mogelijk dat de Verwerkingsverantwoordelijke tevens gegevens verzamelt die geen persoonlijk karakter hebben. Deze gegevens
worden gekwalificeerd als niet-persoonsgegevens en laten niet toe dat een bepaalde persoon in het bijzonder rechtstreeks of
onrechtstreeks wordt geïdentificeerd. Deze gegevens kunnen bijgevolg voor welk doeleinde ook worden gebruikt, bijvoorbeeld om de
Website te verbeteren, om de aangeboden producten en diensten te verbeteren of om publicaties te verbeteren van de
Verwerkingsverantwoordelijke.
In de hypothese waarin persoonsgegevens worden gecombineerd met gegevens zonder persoonlijk karakter, zodat het mogelijk is de
betrokken personen te identificeren, zullen deze gegevens worden verwerkt als persoonsgegevens totdat de betrokken personen op
basis van de bewuste gegevens niet meer kunnen worden geïdentificeerd.
Wijzen van verzameling
De Verwerkingsverantwoordelijke verzamelt persoonsgegevens op de volgende wijzen: web- en contactformulieren, technische cookies,
analytische cookies, functionele cookies, prestatie cookies, commerciële cookies en tracering cookies.

De doelen van de verwerking
De persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt louter voor de hierna vermelde doeleinden:
 het beheer en de controle waarborgen wat de uitvoering van de aangeboden diensten betreft;
 het versturen en opvolgen van bestellingen en facturatie;
 het versturen van promotionele informatie met betrekking tot de producten en diensten door de verantwoordelijke voor de
verwerking;
 het eventueel versturen van gratis staaltjes of het aanbieden van diensten aan gunstigere voorwaarden;
 het beantwoorden van vragen van de gebruikers;
 het realiseren van statistieken;
 het verbeteren van de kwaliteit van de website en de producten en/of diensten door de verantwoordelijke voor de verwerking;
 informatie doorsturen met betrekking tot nieuwe producten en/of diensten door de verantwoordelijke voor de verwerking;
 direct marketingdoeleinden;
 toelaten dat de interesses van de gebruiker beter worden geïdentificeerd.
De Verwerkingsverantwoordelijke kan ertoe worden gebracht verwerkingen uit te voeren die nog niet in voorliggend Handvest werden
opgenomen/voorzien. In dergelijk geval zal de Verwerkingsverantwoordelijke de gebruiker contacteren alvorens zijn persoonsgegevens
te gebruiken, teneinde de gebruiker in kennis te stellen van de wijzigingen en teneinde hem de mogelijkheid te geven, in voorkomend
geval, dergelijk gebruik te weigeren.
Duurtijd van de bewaring
De Verwerkingsverantwoordelijke bewaart de persoonsgegevens enkel in de periode die redelijkerwijze noodzakelijk is om de
vooropgestelde doelen te verwezenlijken en in overeenstemming met de wettelijke en reglementaire vereisten.
De persoonsgegevens van een klant worden maximum 3 jaar bewaard na beëindiging van de contractuele relatie die de klant aan de
Verwerkingsverantwoordelijke bindt.
Kortere termijnen van bewaring zullen van toepassing zijn voor bepaalde categorieën van gegevens, zoals verkeersgegevens die
slechts voor een termijn van 12 maanden bewaard worden.
Bij afloop van de termijn van bewaring zal de Verwerkingsverantwoordelijke alles in het werk stellen om zich ervan te verzekeren dat de
persoonsgegevens onbeschikbaar werden gemaakt.
Toegang tot de gegevens en kopieën
Middels een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag gericht aan de Verwerkingsverantwoordelijke op het adres vermeld
onder het punt “contactgegevens” van huidig Handvest, kan de gebruiker, nadat zijn identiteit werd geverifieerd (door kopie van zijn
identiteitskaart te voegen), kosteloos de geschreven communicatie verkrijgen of een kopie van de persoonsgegevens die verworven
werden.
De Verwerkingsverantwoordelijke kan van de gebruiker betaling eiser van alle redelijke kosten, gebaseerd op de administratieve kosten
voor iedere bijkomende kopie die door de gebruiker gevraagd wordt.
Van zodra de gebruiker deze vraag via elektronische weg indient, zal de informatie ook op elektronische wijze afgeleverd worden, tenzij
de gebruiker dit anders wenst.
De kopie van zijn gegevens zullen aan de gebruiker gecommuniceerd worden uiterlijk een maand na ontvangst van zijn aanvraag.
Recht op verbetering
Middels een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag gericht aan de Verwerkingsverantwoordelijke op het adres vermeld
onder het punt “contactgegevens” van huidig Handvest, kan de gebruiker, nadat zijn identiteit werd geverifieerd (door een kopie van zijn
identiteitskaart te voegen), binnen een redelijke termijn en uiterlijk binnen de termijn van één maand, op kosteloze wijze de verbetering
vragen van zijn persoonsgegevens indien deze fouten zouden bevatten, onvolledig of irrelevant zouden zijn, alsook vragen dat zijn
gegevens zouden worden aangevuld indien deze onvolledig blijken te zijn.
Het recht om zich tegen de verwerking te verzetten
Middels een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag gericht aan de Verwerkingsverantwoordelijke op het adres vermeld
onder het punt “contactgegevens” van huidig Handvest, kan de gebruiker op ieder ogenblik, om redenen die verband houden met zijn
persoonlijke situatie en nadat zijn identiteit werd geverifieerd (door een kopie van zijn identiteitskaart te voegen), zich kosteloos
verzetten tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens:

 wanneer de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een opdracht met publiek belang of wanneer de verwerking
deel uitmaakt van de uitoefening van het openbaar gezag die aan de voor de verwerking verantwoordelijke is opgedragen;
 wanneer de verwerking nodig is voor de vervulling van een taak van algemeen belang dan wel voor een taak in het kader van
de uitoefening van het openbaar gezag;
 wanneer de verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de voor de verwerking
verantwoordelijke, mits het belang of de grondrechten en fundamentele vrijheden van de betrokkene die tot bescherming van
persoonsgegevens noodzaken, niet boven dat belang prevaleren (met name wanneer de betrokkene een kind is).

De Verwerkingsverantwoordelijke kan weigeren om het verzet van de gebruiker uit te voeren, indien deze het bestaan van dwingende
en legitieme motieven vaststelt die de verwerking rechtvaardigen, die prevaleren op de belangen of de rechten en de vrijheden van de
gebruiker, of wanneer deze aangewend worden voor een betwisting in rechte, het voeren van een verdediging in rechte of voor de
uitoefening van rechten. Ingeval van betwisting kan de gebruiker hiertegen in beroep gaan overeenkomstig hetgeen bepaald werd in het
punt “bezwaar en klachten” van huidig Handvest.
Middels een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag gericht aan de Verwerkingsverantwoordelijke op het adres vermeld
onder het punt “contactgegevens” van huidig Handvest, kan de gebruiker op ieder moment en nadat zijn identiteit werd geverifieerd
(door een kopie van zijn identiteitskaart te voegen), zich zonder enige rechtvaardiging en op kosteloze wijze verzetten tegen de
verwerking van zijn persoonsgegevens indien deze gegevens verzameld werden met direct marketingdoeleinden (hierin begrepen
profilering).
Indien de persoonsgegevens worden aangewend in het kader van wetenschappelijk of historisch onderzoek of met statistische
doeleinden conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming, heeft de gebruiker het recht om zich tegen de verwerking van
zijn persoonsgegevens te verzetten, dit om redenen die verband houden met zijn persoonlijke situatie, tenzij de verwerking noodzakelijk
zou zijn voor een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag.
De Verwerkingsverantwoordelijke is ertoe gehouden om binnen een redelijke termijn en uiterlijk binnen de maand te antwoorden op de
vraag van de gebruiker en dient zijn antwoord te motiveren indien hij voornemens is geen gunstig gevolg aan de vraag van de gebruiker
te verlenen.
Het recht op beperking van de verwerking
Middels een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag gericht aan de Verwerkingsverantwoordelijke op het adres vermeld
onder het punt “contactgegevens” van huidig Handvest, kan de gebruiker, nadat zijn identiteit werd geverifieerd (door een kopie van zijn
identiteitskaart te voegen), de beperking verkrijgen van de verwerking van zijn persoonsgegevens, in volgende gevallen:
 wanneer de gebruiker de juistheid van een gegeven betwist en enkel voor de periode die de verantwoordelijke voor de
verwerking nodig heeft om dit na te kijken;
 wanneer het gebruik ongeoorloofd is of wanneer de gebruiker de beperking van de werking verkiest boven de uitwissing van
de gegevens;
 wanneer de gebruiker deze beperking nodig heeft voor een betwisting, uitoefening of verdediging in rechte, hoewel dit niet
meer noodzakelijk is voor de voortzetting van de doeleinden van de verwerking;
 gedurende de periode die noodzakelijk is om de gegrondheid van een aanvraag tot verzet te onderzoeken, met andere
woorden, de periode die de verantwoordelijke van de verwerking nodig heeft om een afweging te maken tussen de legitieme
belangen van de verantwoordelijke voor de verwerking en deze van de gebruiker.
De Verwerkingsverantwoordelijke zal de gebruiker ervan in kennis stellen van zodra de beperking van de werking wordt opgeheven.
Het recht op uitwissing (recht om vergeten te worden)
Middels een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag gericht aan de Verwerkingsverantwoordelijke op het adres vermeld
onder het punt “contactgegevens” van huidig Handvest, kan de gebruiker, nadat zijn identiteit werd geverifieerd (door een kopie van zijn
identiteitskaart te voegen), de uitwissing verkrijgen van de op hem betrekking hebbende persoonsgegevens, indien één van de hierna
bepaalde motieven van toepassing is:
 de gegevens zijn niet meer noodzakelijk met betrekking tot de doeleinden van de verwerking;
 de gebruiker heeft zijn toestemming voor verwerking van zijn gegevens ingetrokken en er is geen juridische grondslag voor
verdere verwerking;
 de gebruiker verzet zich tegen de verwerking en er is geen dwingend legitiem motief voor verdere verwerking en/of de
gebruiker oefent zijn bijzonder recht op verzet uit met betrekking tot direct marketingdoeleinden (hierin begrepen de
profilering);
 de persoonsgegevens hebben het voorwerp uitgemaakt van een ongeoorloofd gebruik;
 de persoonsgegevens met een persoonlijk karakter dienen te worden uitgewist teneinde een wettelijke verplichting na te
leven (van het recht van de Europese Unie of het recht van een Lidstaat) waaraan de verantwoordelijke voor de verwerking
onderworpen is;

 de persoonsgegevens werden verzameld in het kader van een aanbod tot levering van diensten door de
informatiemaatschappij die zich tot kinderen richt.
De uitwissing van de gegevens is echter niet van toepassing in de 5 volgende gevallen:
 van zodra de verwerking noodzakelijk is voor de uitoefening van het recht op vrije meningsuiting en et recht op informatie;
 van zodra de verwerking noodzakelijk is om een wettelijke bepaling te kunnen naleven die verwerking vereist zoals voorzien
door het recht van de Europese Unie of door het recht van één van de Lidstaten waaraan de Verwerkingsverantwoordelijke
onderworpen is, of wanneer de verwerking nodig is voor de vervulling van een taak van algemeen belang dan wel voor een
taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag;
 van zodra de verwerking noodzakelijk is voor redenen van algemeen belang op het gebied van de volksgezondheid;
 van zodra de verwerking noodzakelijk is voor archiveringsdoeleinden van algemeen belang, voor wetenschappelijk of
historisch onderzoek of voor statistische motieven, en op voorwaarde dat het recht op uitwissing de realisatie van de
doeleinden van de verwerking onmogelijk kan maken of ernstig in het gedrag kan brengen;
 van zodra de verwerking noodzakelijk is voor de betwisting, uitoefening of verdediging in rechte.

De Verwerkingsverantwoordelijke is ertoe gehouden om binnen een redelijke termijn en uiterlijk binnen de maand, te antwoorden op de
vraag tot uitwissing van de gebruiker en dien zijn antwoord te motiveren indien hij voornemens is geen gunstig gevolg aan de vraag van
de gebruiker te verlenen.
De gebruiker heeft eveneens het recht om op kosteloze wijze, binnen dezelfde modaliteiten, de afschaffing of het verbod tot gebruik te
bekomen van alle persoonsgegevens die op hem betrekking hebben en die, rekening houdend met het doel van de verwerking,
onvolledig of irrelevant zijn of waarvan de registratie, communicatie of bewaring verboden zijn of die voor een langere periode bewaard
zijn gebleven dan noodzakelijk en toegelaten.

Het recht op « gegevensoverdraagbaarheid »
Middels een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag gericht aan de Verwerkingsverantwoordelijke op het adres vermeld
onder het punt “contactgegevens” van huidig Handvest, kan de gebruiker op ieder moment en nadat zijn identiteit werd geverifieerd
(door een kopie van zijn identiteitskaart te voegen), vragen om op kosteloze wijze zijn persoonsgegevens te bekomen in een
gestructureerd en algemeen gebruikt formaat, leesbaar door machines, met oog op overdracht ervan aan een andere
verwerkingsverantwoordelijke:

 indien de verwerking van de gegevens uitgevoerd wordt met behulp van geautomatiseerde processen; en
 indien de verwerking gebaseerd is op de toestemming van de gebruiker of op een overeenkomst die werd gesloten tussen
deze laatste en de Verwerkingsverantwoordelijke.

Onder diezelfde voorwaarden en volgende dezelfde modaliteiten heeft de gebruiker eveneens het recht om van de
Verwerkingsverantwoordelijke te eisen dat de persoonsgegevens die op hem betrekking hebben rechtstreeks zouden worden
overgemaakt aan een andere verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens, voor zover dit technisch mogelijk is.
Het recht op overdraagbaarheid van de gegevens is niet van toepassing op de verwerking die noodzakelijk is voor een taak van
algemeen belang of die deel uitmaakt van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de Verwerkingsverantwoordelijke opgedragen
werd.

Bestemmelingen van de gegevens en openbaarmaking aan derden
De bestemmelingen van de verzamelde en verwerkte gegevens zijn, naast de Verwerkingsverantwoordelijke zelf, de personeelsleden of
andere onderaannemers, de met zorg uitgekozen commerciële partners, gelegen in België of de Europese Unie, die samenwerken met
de Verwerkingsverantwoordelijke in het kader van de commercialisering van de producten of de levering van diensten.
In de hypothese waarin de gegevens zouden worden openbaargemaakt aan derden met direct marketingdoeleinden of
prospectiedoeleinden, zal de gebruiker hier voorafgaandelijk over geïnformeerd worden teneinde hem toe te laten om de verwerking van
zijn gegevens door derden al dan niet te aanvaarden.

Middels een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag gericht aan de Verwerkingsverantwoordelijke op het adres vermeld
onder het punt “contactgegevens” van huidig Handvest, kan de gebruiker op ieder moment en nadat zijn identiteit werd geverifieerd
(door een kopie van zijn identiteitskaart te voegen), zich kosteloos verzetten tegen de overdracht van zijn gegevens aan derden.
De Verwerkingsverantwoordelijke leeft alle in voege zijnde wettelijke en reglementaire bepalingen na en zal er in ieder geval op toezien
dat zijn partners, personeelsleden, onderaannemers en andere derden die toegang hebben tot de persoonsgegevens, huidig Handvest
naleven.
De Verwerkingsverantwoordelijke behoudt zich het recht voor om de persoonsgegevens van de gebruiker openbaar te maken indien
een wet, een juridische procedure of een bevel van een publieke autoriteit deze openbaarmaking noodzakelijk zouden maken.
Geen enkele overdracht van persoonsgegevens zal plaatsvinden buiten de Europese Unie.

Gebruik en beheer van « cookies »
Algemene principes. Huidig artikel geeft informatie met betrekking tot het gebruik van cookies op de Website.
Het huidige beleid met betrekking tot het beheer van cookies is van toepassing op de Website. Deze worden beheerd door de
Verwerkingsverantwoordelijke.
De Website gebruikt cookies teneinde de navigatie meer nauwkeurig en betrouwbaar te maken. Bepaalde van deze cookies zijn
onmisbaar voor de goede werking van de Website, anderen laten toe de ervaring van de gebruiker te verbeteren.
De meeste webbrowsers zijn dermate geconfigureerd dat cookies op automatische wijze aanvaard worden. Indien de gebruiker het
beheer ervan wenst te personaliseren, dient hij de instellingen van zijn webbrowser te wijzigen. Hij zal meer informatie vinden met
betrekking tot dit onderwerp onder het punt “beheer van de cookies” van de huidige bepaling.
Door de Website te bezoeken en te gebruiken geeft de gebruiker op uitdrukkelijke wijze zijn toestemming met het hierna beschreven
beheer van de cookies.
Definitie van cookies. Een « cookie » is een gegevensbestand of tekstbestand dat de server van een Website tijdelijk of permanent zal
opslaan op het toestel van de gebruiker (harde schijf van zijn computer, tablet, smartphone of ieder ander gelijkaardig toestel) door
gebruik te maken van de browser van de gebruiker. De cookies kunnen tevens worden geïnstalleerd door derden waarmee de
Verwerkingsverantwoordelijke samenwerkt.
De cookies bewaren bepaalde informatie, zoals taalvoorkeuren van de bezoekers of de inhoud van het winkelmandje. Andere cookies
bewaren statistieken die betrekking hebben op de gebruikers van de Website of zorgen ervoor dat grafieken correct worden
weergegeven en dat de applicaties op de website naar behoren werken. Nog andere cookies laten toe dat de inhoud en/of de publiciteit
van de Website worden aangepast aan de gebruiker.
Gebruik van cookies op de website. De Website maakt gebruik van de volgende soorten cookies:

 De onontbeerlijke of technische cookies: deze cookies zijn onontbeerlijk voor de exploitatie van de website en zorgen voor de
goede communicatie en vergemakkelijken het browsen;
 De statistische of analytische cookies: deze cookies laten toe de bezoekers te herkennen en het aantal te tellen, alsook hun
browsegedrag te bewaren wanneer zij de Website bezoeken. Hierdoor wordt het browsen van de gebruiker vergemakkelijkt
en dit laat de gebruiker toe om makkelijker te vinden waar hij naar op zoek is;
 De functionele cookies: deze cookies laten toe om specifieke functies van de Website te activeren teneinde de
gebruiksvriendelijkheid en de ervaring van de gebruiker te verbeteren, vooral nu de cookies de voorkeuren van de gebruiker
onthoudt (bijvoorbeeld de taal);
 De cookies die betrekking hebben op prestaties: deze cookies bewaren informatie met betrekking tot de manier waarop de
Website door de gebruikers gebruikt wordt. Zij laten tevens toe de prestaties van de Website te evalueren en op continue
wijze te verbeteren (bijvoorbeeld door het aantal bezoekers bij te houden, door de pagina’s en de meest populaire kliks te
identificeren), en om de commerciële aanbiedingen beter af te stemmen op de persoonlijke voorkeuren van de gebruiker;
 De publicitaire en commerciële cookies: dit betreft bestanden die als doel hebben het verzamelen van gegevens met
betrekking tot het profiel van de gebruikers en deze bestanden kunnen worden geïnstalleerd of gelezen door derden met wie
de Verwerkingsverantwoordelijke samenwerkt teneinde de doeltreffendheid van een publiciteit of van een webpagina te
meten en aan te passen aan de interesses van de gebruiker;
 De traceringscookies: de Website gebruikt traceringscookies via Google Analytics teneinde de Verwerkingsverantwoordelijke
te helpen bij het verwerken van de wijzen waarop de gebruikers reageren en interageren met de inhoud van de Website, en
die anonieme bezoekersstatistieken genereert. Deze statistieken laten toe om de Website op permanente wijze te verbeteren
en de gebruiker pertinente inhoud aan te bieden. De Verwerkingsverantwoordelijke gebruikt Google Analytics teneinde zich
een beeld te kunnen vormen van het websiteverkeer, de oorsprong van dit verkeer en van de bezochte webpages. Dit
betekent dat Google optreedt als onderaannemer. De informatie verzameld door Google Analytics wordt op anonieme wijze
tot stand gebracht. Het is, bijvoorbeeld, niet mogelijk om de personen te identificeren die de Website bezoeken. Voor meer

specifieke informatie, dient de gebruiker het beleid van Google te raadplegen met betrekking tot de bescherming van
persoonsgegevens, beschikbaar op het volgende adres: http://www.google.nl/intl/en_uk/policies/privacy/

De Verwerkingsverantwoordelijke kan eveneens gebruik maken van de cookies en bakens om informatie te verzamelen met betrekking
tot de surf-gewoontes van de gebruikers op de diverse websites en applicaties die tot zijn publicitaire netwerk behoren.
Een baken is een onzichtbaar grafisch bestand die het browsen van de gebruiker op één of meerdere websites en/of applicaties volgt.
Bovendien kunnen meerdere commerciële cookies door de adverteerders worden geïnstalleerd bij verspreiding van hun advertentie.
De commerciële cookies bevatten geen persoonsgegevens. De met behulp van commerciële cookies verzamelde informatie en bakens
worden gebruikt om de doeltreffendheid van de publiciteit te meten en om de publiciteit op de Website beter te personaliseren, alsook op
andere websites toebehorend aan de het publicitaire netwerk of voor dewelke de Verwerkingsverantwoordelijke publicitaire diensten
levert.
De bewaringstermijn van de cookies varieert al naargelang hun type: de onontbeerlijke cookies worden over het algemeen bewaard
totdat de browser wordt gesloten, terwijl functionele cookies 1 jaar geldig blijven en cookies met betrekking tot de prestaties 4 jaar.
De Verwerkingsverantwoordelijke geeft de publieke zoekmachines toestemming om de website te bezoeken via « spiders », met als
doel de toegang tot en de inhoud van de Website via deze zoekmachines toegankelijk te maken, zonder dat de
Verwerkingsverantwoordelijke enig recht tot archivering van de Website toekent. De Verwerkingsverantwoordelijke behoudt zich het
recht voor om dergelijke toestemming te allen tijde in te trekken.
Teneinde aanbiedingen te kunnen doen die de gebruiker zouden kunnen interesseren, kan de Verwerkingsverantwoordelijke akkoorden
sluiten met reclamebureaus via internet. Deze krijgen vanwege de Verwerkingsverantwoordelijke de toestemming om publicitaire
advertenties op de Website te plaatsen. Van zodra de gebruiker de Website bezoekt, kunnen ook deze reclamebureaus informatie
verzamelen.
Het beheer van de cookies. De meerderheid van de browsers zijn dermate ingesteld dat zij op automatische wijze cookies aanvaarden,
maar alle browsers laten toe de instellingen te personaliseren in functie van de voorkeuren van de gebruiker.
Indien de gebruiker niet wenst dat de Website cookies op zijn computer/mobiel toestel plaatst, kan hij de cookies makkelijk beheren of
verwijderen door de instellingen van zijn browser te wijzigen. De gebruiker kan zijn browser eveneens programmeren zodat hem een
melding wordt verstuurd wanneer hij een cookie ontvangt, zodat de gebruiker kan beslissen om deze al dan niet te aanvaarden.
Indien de gebruiker bepaalde cookies wenst de blokkeren en/of beheren, kan hij dit doen door de volgend link te volgen, gelieerd aan
zijn browser:
– Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/en-us/windows-vista/block-or-allow-cookies
– Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=en
– Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences
– Safari: http://support.apple.com/kb/PH5042
Indien de gebruiker de cookies van Google Analytics niet wenst te aanvaarden, kan hij dit aangeven via het bericht met betrekking tot de
cookies dat verschijnt wanneer hij voor de eerste maal de website gebruikt, of door de instellingen van zijn browser dermate te wijzigen
dat cookies worden geweigerd.
Om op geen enkele website meer door Google Analytics te worden getraceerd, kan de gebruiker de volgende website gebruiken:
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout
In de hypothese waarin de gebruiker bepaalde cookies deactiveert, is het mogelijk dat bepaalde delen van de website niet toegankelijk
en/of te gebruiken zijn, of dat deze maar gedeeltelijk toegankelijk en/of te gebruiken zijn.

Veiligheid
De Verwerkingsverantwoordelijke zorgt voor de gepaste technische en organisatorische maatregelen teneinde een veiligheidsniveau te
garanderen wat de verwerking van de verzamelde gegevens betreft, dit in overeenstemming met de risico’s die zich kunnen voordoen
wat de verwerking van de gegevens betreft en aangepast aan de aard van de te beschermen gegevens. De
Verwerkingsverantwoordelijke houdt rekening met de stand van kennis, de kosten van de werken en de aard, de strekking, de context
en het doel van de verwerking, alsook met de risico’s voor de rechten en vrijheden van de gebruikers.
De verantwoordelijke voor de verwerking gebruikt, wanneer hij gegevens op de Website ontvangt of verstuurt, steeds
encryptietechnologie die binnen de IT-sector erkend werd als zijnde de industriële standaard.
De Verwerkingsverantwoordelijke heeft de noodzakelijke veiligheidsmaatregelen getroffen teneinde de informatie die via de Website
verkregen werd te beschermen en teneinde verlies, misbruik of wijzigingen ervan te vermijden.

Elektronische en telefonische communicatie en communicatie per post
Communicatie per post. Indien de gebruiker zijn postadres via de Website aan de Verwerkingsverantwoordelijke overmaakt, dan worden
deze gegevens opgeslagen in het adressenbestand van de Verwerkingsverantwoordelijke teneinde zijn vragen te beantwoorden en
teneinde de gebruiker geïnformeerd te houden over de producten en diensten aangeboden door de Verwerkingsverantwoordelijke.
Behoudens verzet door de gebruiker, mag de Verwerkingsverantwoordelijke de gegevens met betrekking tot de gebruiker aan derden
communiceren (zoals aan groepen van ondernemingen en commerciële partners) met direct marketingdoeleinden. Indien de gebruiker
niet wil dat zijn gegevens voor direct marketingdoeleinden worden gebruikt, kan hij dit aangeven bij zijn inschrijving op de Website.
De gebruiker kan op ieder moment zijn gegevens in het gegevensbestand van de Verwerkingsverantwoordelijke raadplegen, verbeteren
of laten schrappen. Om dit te doen, zal hij de Verwerkingsverantwoordelijke moeten contacteren op het adres vermeld in het punt
“contactgegevens” van huidig Handvest, onder vermelding van zijn naam en exacte adresgegevens (correcte schrijfwijze). De
Verwerkingsverantwoordelijke verbindt zich ertoe om deze gegevens te verwijderen van de lijst die hij deelt met andere ondernemingen
of organisaties.
Telefonische communicatie. Indien de gebruiker aan de Verwerkingsverantwoordelijke zijn telefoonnummer via de Website overmaakt,
kan hij een telefonische oproep krijgen:

 Van de Verwerkingsverantwoordelijke teneinde hem informatie te bezorgen met betrekking tot toekomstige producten,
diensten of evenementen;
 Van ondernemingsgroepen en commerciële partners met dewelke de Verwerkingsverantwoordelijke contractueel verbonden
is.

Indien de gebruiker geen telefonische oproepen (meer) wenst te ontvangen, kan hij de Verwerkingsverantwoordelijke contacteren op het
adres vermeld onder het punt « contactgegevens » van huidig Handvest, onder vermelding van zijn naam en exacte adresgegevens
(correcte schrijfwijze). De Verwerkingsverantwoordelijke verbindt zich ertoe deze gegevens te verwijderen van de lijst die hij deelt met
andere ondernemingen of organisaties.
Indien de gebruiker via de Website aan de Verwerkingsverantwoordelijke zijn GSM-nummer communiceert, dan zal hij enkel berichten
(SMS/MMS) van de Verwerkingsverantwoordelijke ontvangen die noodzakelijk zijn om te antwoorden op de vragen van de gebruiker of
om hem te informeren over de bestellingen die hij online plaatste.
Communicatie via e-mail. Indien de gebruiker via de Website aan de Verwerkingsverantwoordelijke zijn e-mailadres communiceert:

 kan hij e-mails van de Verwerkingsverantwoordelijke ontvangen teneinde hem informatie te bezorgen met betrekking tot de
toekomstige producten, diensten of evenementen (met direct marketingdoeleinden), op voorwaarde dat de gebruiker hier
uitdrukkelijk mee heeft ingestemd om dat hij reeds klant is bij de Verwerkingsverantwoordelijke en zijn e-mailadres
gecommuniceerd heeft aan de Verwerkingsverantwoordelijke;
 kan hij e-mails ontvangen van groepen van ondernemingen en van ondernemingen/organisaties met dewelke de
Verwerkingsverantwoordelijke contractueel verbonden is, met direct marketingdoeleinden, voor zover de gebruiker hier
uitdrukkelijk mee heeft ingestemd.

Indien de gebruiker geen dergelijke e-mails (meer) wenst te ontvangen, kan hij de Verwerkingsverantwoordelijke contacteren op het
adres vermeld onder het punt « contactgegevens » van huidig Handvest, onder vermelding van zijn naam en exacte adresgegevens
(correcte schrijfwijze).
De Verwerkingsverantwoordelijke verbindt zich ertoe om deze gegevens te verwijderen van de lijst die hij deel met andere
ondernemingen of organisaties.
De Robinson-lijst. Indien de gebruiker van geen enkele onderneming ingeschreven op de Robinson-lijst nog e-mails of telefonische
oproepen (meer) wenst te ontvangen, kan hij de Robinson dienst van het Belgian Direct Marketing Association:

– ;
– Gratis telefoonnummer: 0800-91 887 ;
– Per post : BDMA, Robinson-lijst, Buro & Design Center, Esplanade du Heysel B46, 1020 Brussel.

Bezwaren en klachten
De gebruiker kan een bezwaar indienen bij de Belgische Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer op het
volgende adres:

Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, Drukpersstraat, 35 te 1000 Brussel.
Tel. + 32 2 274 48 00.
Fax. + 32 2 274 48 35.
commission@privacycommission.be.

De gebruiker kan eveneens een klacht indienen bij de Rechtbank van Eerste Aanleg van zijn woonplaats.
Voor meer informatie met betrekking tot klachten en mogelijkheden tot verhaal, wordt de gebruiker uitgenodigd het volgende adres van
de Belgische Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer te raadplegen:
https://www.privacycommission.be/de/node/19254

Contactgegevens
Voor iedere vraag en/of klacht, in het bijzonder met betrekking tot de duidelijkheid en toegankelijkheid van huidig handvest, kan de
gebruiker de Verwerkingsverantwoordelijke contacteren:
Per e-mail : info@duretec.org
Per post : Duretec bv t.a.v. Ben Theeuwes – Ring 68 , 2200 Noorderwijk (Herentals).

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken
Huidig Handvest wordt beheerst door het Belgische recht.
Ieder geschil met betrekking tot de interpretatie of uitvoering van voorliggend Handvest zal worden onderworpen aan het Belgische recht
en behoort tot de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijke arrondissement te Turnhout.

Diverse bepalingen
De Verwerkingsverantwoordelijke behoudt zich het recht voor om op ieder ogenblik de bepalingen van huidig Handvest te wijzigen. De
wijzigingen zullen gepubliceerd worden met melding wat hun inwerkingtreding betreft.

Voorliggende versie van het Handvest dateert van 22/05/2018.